Aanscherping van Cultuurverkennerschap: keuzes maken en zichtbaar blijven

Tijdens de gesprekken is geconcludeerd dat het fundament van het Cultuurverkennerschap overeind blijft en nog steeds relevant is. Het is essentieel om als fonds actief naar buiten te treden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de stadsdelen. Alleen zo kan het AFK een fonds van de hele stad zijn, en blijven.

Tijdens de gesprekken zijn een aantal zaken aangestipt die voor verbetering vatbaar zijn. Daarbij is het van belang om, met het oog op de veranderende stad, in het achterhoofd te houden dat niet in elk stadsdeel dezelfde aanscherpingen even relevant zijn. In de tweede discussieronde wordt daar dieper op in gegaan. Onderstaand de belangrijkste onderwerpen uit de eerste ronde, met - waar geopperd - suggesties voor verbetering.

Tijd als factor 

Voor het verkennen staat gemiddeld acht uur per week, de Cultuurverkenners hebben naast deze (onbezoldigde) functie overige werkzaamheden – veelal binnen de culturele sector. De bescheiden middelen en tijdsspanne waarbinnen de Cultuurverkenners werken, vormen regelmatig een beperking voor wat er door hen te bereiken is in het stadsgebied. Dat heeft invloed op de manier waarop Cultuurverkenners hun functie (kunnen) uitoefenen. Toch heeft de functie niet aan waarde ingeboet en leggen de jongere generaties verkenners een onverminderd grote inzet aan de dag als oren en ogen van het AFK in de stadsgebieden. Als laagdrempelig instrument met een ‘peer-to-peer’ benadering – de Cultuurverkenners zijn veelal jonge mensen aan het begin van hun carrière in het culturele veld – wordt de voor het fonds belangrijke doelgroep van jonge en nieuwe makers in de stadsdelen goed bereikt. 

Contact met (culturele) sleutelfiguren

Het is belangrijk dat de Cultuurverkenner nauw contact onderhoudt met zowel de (culturele) sleutelfiguren in de wijk als met nieuwe, opkomende makers - maar soms dwingt de tijdsplanning tot het maken van keuzes. Er wordt daarom gepleit voor meer samenwerking en kennisdeling tussen de Cultuurverkenners onderling. Daarnaast zouden zij deels stadsdeel-overstijgend kunnen opereren, en bepaalde specifieke taken kunnen verdelen. Dit kan mogelijk voor een efficiëntieslag zorgen en bevordert culturele interactie tussen de stadsgebieden. Desondanks blijft het maken van keuzes onvermijdelijk: dit is inherent aan het parttime karakter van de functie. Tenslotte zijn dit de grootste verschillen met de Cultuurscouts in Rotterdam, die als zelfstandig orgaan opereren in de stad, met een eigen budget. In Amsterdam is een deel van hun functie indirect belegd bij de stafmedewerkers van het AFK en vormen de Cultuurverkenners in die zin de ‘vooruitgeschoven posten’ van het fonds in de wijken.

Ervaring en expertise overdragen

De waardevolle ervaring en expertise van eerdere Cultuurverkenners zouden beter kunnen worden geborgd en overgedragen. Tijdens de aanstelling als Cultuurverkenner wordt in twee jaar tijd veel kennis opgebouwd. Bijeenkomsten met de verschillende lichtingen en intensiever onderling contact tussen oud-Cultuurverkenners en de huidige generatie, kunnen de kennisoverdracht over culturele netwerken in de stadsdelen bevorderen. Zo spreken in Nieuw-West de huidige Cultuurverkenner en haar twee laatste voorgangers maandelijks met elkaar af om de ontwikkelingen in het stadsgebied door te nemen. Dit voorbeeld zou nagevolgd kunnen worden in de overige stadsgebieden.

Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van de Cultuurverkenner in een stadsdeel is essentieel voor het boeken van resultaten in de wijk. Dit geldt zowel voor on- als offline zichtbaarheid. In het stadsdeel zou er veel gewonnen worden als het netwerk van de eerdere Cultuurverkenners beter overgedragen en zodoende benut wordt, om zo meer zichtbaarheid en bekendheid in het stadsdeel te verwerven. Online zijn de Cultuurverkenners bereikbaar via e-mail. Het is zinvol om na te denken over het verder uitbouwen van de zichtbaarheid van de Cultuurverkenner online. Belangrijke kanttekening is dat die online presence moet draaien om het concept Cultuurverkenner en niet om de persoon. Als de persoon centraal zou staan, zou de community immers elke twee jaar weer opnieuw moeten worden opgebouwd. Een stadsdeel-overstijgend Cultuurverkennerskanaal op social media zou ook van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Missie formuleren

Het belang van het formuleren van een duidelijke missie of doelstelling over wat de Cultuurverkenner wil bereiken in zijn of haar stadsdeel wordt onderstreept. De stadsdelen zijn groot en de tijd die een Cultuurverkenner heeft is beperkt. Een duidelijke focus, gericht op de situatie in een specifiek stadsdeel op dat specifieke moment, helpt om de inzet van de Cultuurverkenner zo effectief mogelijk te maken. Deze doelstelling standaard inbouwen bij de start van een termijn als Cultuurverkenner, vergemakkelijkt de opstart en geeft de gehele termijn meer richting. Het helpt bij de keuzes die gemaakt moeten worden en geeft een Cultuurverkenner overzicht in de alomvattendheid en complexiteit van een stadsgebied.

Meer weten? Lees hier het hele Cultuurverkenners report >